Kysymyksiä ja vastauksia Food Data Finlandin jäsenyydestä

Mikä on Food Data Finlandin jäsenverkoston tarkoitus?

Food Data Finlandin jäsenverkosto tarjoaa kaikille dataa hyödyntävän ruokaketjun kehittämiseen sitoutuville organisaatioille avoimen ja tasavertaisen kohtaamispaikan. Sen tavoitteena on kannustaa jäseniä ideoimaan ja toteuttamaan yhdessä kehitysprojekteja ruokaketjun datan läpinäkyvyyden ja jaettavuuden vahvistamiseksi.

Mitä jäsenverkosto tarjoaa jäsenilleen?

Jäsenverkoston jäsenet voivat osallistua:

 • ruokaketjun yhteistyötä ja kehitysprojekteja edistäviin tilaisuuksiin ja ehdottaa teemoja niiden asialistoille
 • yhteiskehitysprojektien ideointiin ja suunnitteluun
 • jäsenverkostolle kohdennettuihin koulutuksiin ja webinaareihin
 • jäsenverkoston perustamiin ala-/teemaryhmiin
 • Food Data Finlandin linjauksiin. Lisäksi he voivat käydä johtoryhmän kanssa vuoropuhelua hankkeen visiosta ja tavoitteista sekä ehdottaa teemoja johtoryhmän asialistalle.

Jäsenverkoston jäsenet voivat hyödyntää:

 • hankkeen yhteistyössä syntyvää uutta tietoa liiketoimintansa kehittämisessä
 • verkoston asiantuntemusta omien yhteiskehitysprojektiensa valmistelussa
 • hankkeen verkostoja kotimaassa ja ulkomailla.

Jäsenverkoston jäsenet saavat:

 • tervetulopaketin, jossa on tietoa jäsenyydestä sekä aineistoja jäsenyydestä viestimiseen
 • säännöllisen markkinakatsauksen uutiskirjeenä
 • viestinnällistä näkyvyyttä Food Data Finlandin kanavissa.

Miten jäsenverkosto toimii?

Jäsenverkosto kokoontuu kaksi–kolme kertaa vuodessa ruokaketjun yhteistyötä edistäviin ja yhteiskehitysprojekteihin kannustaviin tilaisuuksiin. Tapaamiset tarjoavat Food Data Finlandin kehitysprojektien kuulumisia ja ajatuksia herättäviä puheenvuoroja sekä mahdollisuuden verkostoitua ja tuoda omia kehitysideoita esiin.

Mitä jäseneltä edellytetään?

Jäsenen on sitouduttava seuraaviin yhteistoiminnan periaatteisiin:

 • ihankkeen yhteisesti sovittujen tavoitteiden edistäminen
 • ruokaketjun yhteiskehittäminen
 • avoin ja ratkaisunhakuinen yhteistyö ja tiedonvaihto
 • henkilöresurssien tarjoaminen yhteiskehityksen tueksi
 • kehitysprojektien tunnistaminen ja suunnittelu
 • avointen, yhteensopivien, globaalien standardien hyödyntäminen
 • liikesalaisuuksien suojaaminen ja kilpailulainsäädännön noudattaminen.

Täytyykö jäsenen osallistua kehitysprojekteihin?

Jäsenverkostoon liittyminen ei velvoita osallistumaan tai rahoittamaan Food Data Finlandin yhteiskehitysprojekteja. Jäsenellä on myös oikeus valita, mihin kehitysprojektiin osallistuu. Kunkin kehitysprojektin osapuolet päättävät itse projektinsa toteutukseen liittyvistä ehdoista ja yksityiskohdista.

Mitä ovat ala- / teemaryhmät?

Mahdollisten ala- tai teemaryhmien perustamisesta ja niiden jäsenyyden säännöistä (ml. mahdolliset jäsenmaksut) jäsenverkosto päättää erikseen.

Kuinka paljon jäsenyys maksaa?

Jäsenverkoston jäsenten tulee maksaa vuosittaista jäsenmaksua, jonka määrä on porrastettu organisaation toiminnan luonteen ja liikevaihdon mukaan seuraavasti:

 • isot yritykset, liikevaihto yli 10 miljoonaa euroa: 5 000 €/v
 • pk-yritykset, liikevaihto 1–10 miljoonaa euroa: 2 000 €/v
 • pienyritykset, liikevaihto alle 1 miljoona euroa: 1 000 €/v
 • korkeakoulut ja tutkimuslaitokset: 2 000 €/v
 • yleishyödylliset ja julkiset organisaatiot: 1 000 €/v

Jäsenmaksu maksetaan hankevuosittain Food Data Finland -hankkeen käynnistymisestä alkaen. Kukin jäsen vastaa omista jäsenverkostotoimintaan osallistumisesta syntyvistä kuluistaan.

Miten pitkäksi ajaksi jäseneksi liitytään?

Jäsenverkostoon liitytään toistaiseksi ja jäsenyys uusiutuu automaattisesti vuosi kerrallaan.

Miten jäsenyydestä voi irtisanoutua?

Jäsen voi irtautua jäsenverkostosta:

 • jäsenmaksukauden vaihtuessa: ilmoittamalla GS1:lle kahta kuukautta ennen jäsenmaksukauden päättymistä
 • kesken jäsenmaksukauden: ilmoittamalla GS1:lle, ei maksun palautusta.
Ota yhteyttä