Kehitysprojektit edistävät ruokaketjun digitalisaatiota ja innovaatioita 

Food Data Finland tuo konkretiaa ruokaketjun datayhteistyöhön yhdessä toteutettavien kehitysprojektien kautta. Samalla hanke linkittää ruokaketjun yksittäiset kehitysprojektit toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi.

Metsäkatoasetuksen edellyttämien tietojen kulku ruokaketjussa

GS1 Finland on käynnistänyt yhdessä Suomen elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan toimijoiden kanssa kehitysprojektin, joka pyrkii käytännön tasolla ratkomaan EU:n metsäkatoasetuksen ruokaketjulle asettamia uusia tietovaateita.

GS1 2D-koodin hyödyntäminen kuluttajaviestinnässä

GS1 laatii yhdessä elintarviketeollisuuden ja päivittäistavarakaupan yritysten kanssa mallin, miten GS1 2D-viivakoodia voidaan hyödyntää viestittäessä tuotteista kuluttajille ja helpottaa näin kuluttajien tiedonsaantia.

GS1 2D-koodin käyttöonoton määrittelyvaihe

GS1 Finland toteutti kehitysprojektin, jossa kartoitettiin päivittäistavarakaupan yritysten edellytykset ja valmius GS1 2D-koodin käyttöönottoon.

Ruoan vastuullisuuden tietomalli

Ensimmäisenä Food Data Finlandin kehitysprojektina GS1 koosti ruokaketjun toimijoiden kanssa ehdotuksen Suomen ruoan vastuullisuuden tietomallista.

14 tunnistettua kehitysteemaa

Hankkeessa on tunnistettu 14 teemaa, joihin keskittymällä koko suomalaisen ruokaketjun kilpailukyvyn uskotaan vahvistuvan. Tarkoitus on, että Food Data Finlandissa syntyy kehitysteemojen mukaisia yhteiskehitysprojekteja, ja kuka tahansa jäsenverkoston toimija voi lähteä niitä edistämään. 

Myös muita, hanketeemojen ulkopuolisia, Suomen dataa hyödyntävän ruokaketjun kehittämiseen tähtääviä yhteisprojekteja voi toteuttaa Food Data Finland -hankkeen alla. Edellytyksenä on, että projektien tavoitteet ovat linjassa hankkeen säännöstön ja tavoitteiden kanssa.

Food Data Finlandin tunnistetut kehitysteemat
Food Data Finlandin tunnistetut kehitysteemat

Ideasta kehitysprojektiksi

1. Laadi alustava projektisuunnitelma

Tee projekti-ideastasi alustava projektisuunnitelma yksin tai yhteistyössä jäsenverkoston yritysten kanssa, jotka ovat sitoutuneita projektin toteuttamiseen. Projektisuunnitelman julkinen osa tulee kirjoittaa niin, että hankkeen koordinaattorit ja johtoryhmä voivat ottaa kantaa, soveltuuko kehitysprojekti osaksi Food Data Finland -kasvumoottorihanketta.

2. Keskustele suunnitelmasta koordinaattoreiden kanssa 

Käy alustava projektisuunnitelma läpi Food Data Finlandin koordinaattoreiden kanssa. Keskustelussa sovitaan, onko projekti-idea valmis vietäväksi johtoryhmään sellaisenaan, tai miten projektisuunnitelmaa vielä täydennetään. Lisäksi päätetään, esitelläänkö ja tarjotaanko kehitysprojektia jäsenverkostolle tai muille potentiaalisille projektikumppaneille.

3. Esittele projektisuunnitelma hankkeen johtoryhmälle

Alustavan projektisuunnitelman läpikäynnin ja mahdollisten täydennysten jälkeen sovitaan yhdessä sen viemisestä Food Data Finlandin johtoryhmän käsittelyyn. Johtoryhmä arvioi suunnitelmaa suhteessa kasvumoottorihankkeen tavoitteisiin ja ruokaketjun kokonaisvaltaisen kehittämisen tarpeisiin. Lisäksi johtoryhmä päättää, suositteleeko se projektin liittämistä osaksi Food Data Finland -hanketta. Johtoryhmän myönteisen suosituksen todennäköisyys kasvaa, kun projektisuunnitelmasta on tunnistettavissa ruokaketjun jaettuja tavoitteita edistäviä elementtejä, kuten ketjun läpinäkyvyyden parantaminen, datan jakamisen helppous ja tietojen yhdisteltävyyden edistäminen.

4. Viimeistele projektisuunnitelma

Johtoryhmän positiivisen suosituksen saatuasi laadi tarkennettu projektisuunnitelma ja kutsu jo tunnistamiasi tai potentiaalisia kumppaneita mukaan kehitysprojektin valmisteluun. Jos et hae kehitysprojektiisi ulkopuolista rahoitusta, voit käynnistää projektin toteutuksen. Jos haet rahoitusta Business Finlandilta, siirry kohtaan viisi.

5. Hae Business Finlandin rahoitusta

Jos haet kehitysprojektiisi Business Finlandin rahoitusta, käynnistä rahoitushakemuskeskustelut yhdessä Business Finlandin kanssa. Business Finlandin mahdollinen rahoitusosuus projekti-ideoille on tyypillisesti 40–70 % (avustus 40–50 %, laina 50–70 %). Organisaatioilla on lisäksi oltava oma sisäinen päätös omarahoitusosuuksien varaamisesta projektin toteuttamiseen. Kun olet saanut myönteisen rahoituspäätöksen Business Finlandilta, kehitysprojekti liitetään osaksi Food Data Finland -hanketta.

Katso Infinen COO Jyri Partasen haastattelu yrityksen kehitysprojektiaihiosta

Ota yhteyttä